Актуално

Диференциални уравнения - 2017/2018

На 24.02.2018 г. (събота) от 10:00 часа в 424 ауд. ще се проведе извънреден изпит. Заповядайте!

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения.  Интегриращ множител.

Математически анализ - 2016/2017/В

Публикувани са резултатите от изпита на 27.06.2017 г.  

Конспект

 1. Множества. Множества от реални числа. Функции. Монотонни функции. Обратни функции. Обратни тригонометрични функции. Основни елементарни функции. 

Математически анализ 1 - 2016/2017

Конспект

 1. Реални числа. Принцип за непрекъснатост на реалните числа. Принцип на Коши-Кантор за вложените интервали. Принцип на Борел-Лебег за крайното покритие. Принцип на Болцано-Вайерщрас за точката на сгъстяване. Мощност на множеството на реалните числа. 
 2. Граница на редица от реални числа. Безкрайно малки и безкрайно големи редици. Основни свойства на сходящите редици - единственост на границата, сходимост на подредиците, ограниченост, граничен преход в неравенствата, теорема за междинната редица, действия със сходящи редици. 

Диференциални уравнения - 2016/2017

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения.  Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Модели на реални процеси - 2016/2017

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения. 
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Математически анализ - 2015/2016

Конспект

 1. Множества. Множества от реални числа. Функции.
 2. Редици. ​Ограничени редици.  Сходящи редици. Безкрайно малки и безкрайно големи редици.  Монотонни редици. Числото е. 
 3. Граница на функция. Основни теореми за граници на функции. Безкрайно малки и безкрайно големи функции. Приложения на границите $\small {\displaystyle\lim_{x\rightarrow 0}} \frac{\sin x}{x}$ и $\small \displaystyle \lim_{x\rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$. 

Магията на простите числа - 2015/2016

ВАЖНО! На 4.04.2016 г. от 13:00 часа в 443 каб. ще има поправка на теста. 

 

Конспект

 1. Разлагане на числата на прости множители. Алгоритъм на Евклид. Делимост на целите числа. Най-голям общ делител и най-малко общо кратно на няколко числа. Теорема за деление с остатък. Алгоритъм на Евклид и приложения. Основна теорема на аритметиката. 

 2. Числови сравнения. Основни понятия. Свойства на сравненията.

Страници

Subscribe to Актуално