Диференциални уравнения - 2017/2018

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в каб. 443 ще се проведе извънреден изпит. Заповядайте! 

За консултация - на 12.04.2018 г. (четвъртък), от 11:00 часа в каб. 443, или на 17.04.2018 г. (вторник), от 10:30 часа в каб. 443.

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения.  Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.
 5. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система от решения. Метод на Лагранж.
 6. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения. Отделяне на реални решения. Квазиполиноми.
 7. Линейни системи. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система от решения. Метод на Лагранж.
 8. Линейни системи с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения.
 9. Линейни и квазилинейни частни диференциални уравнения от първи ред. Задача на Коши.

Литература

 1. Т. Генчев, Обикновени диференциални уравнения, София, 1991.
 2. Д. Байнов, Н. Казакова, Обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1987.
 3. А. Ф. Филипов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Москва, 1973.
 4. А. Захариев, К. Митов, Ръководство за решаване на задачи по обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1988.
 5. Differential Equation Solving with DSolve, Wolfram Mathematica Tutorial Collection, Wolfram Research, 2008. 
 6. M. L. Abell, J. P. Braselton, Differential Equations with Mathematica, Academic Press, 1993.
 7. С. Гочева-Илиева, Система Mathematica

Оценяване

 • През триместъра ще бъдат зададени две индивидуални курсови работи (върху задачи) и ще се проведат две контролни работи (върху задачи и теория), съответно върху въпроси 1-4 и 5-9 от конспекта. 
 • Всяка курсова работа се оценява с най-много 10 точки, а при успешна защита от студента - с най-много 15 точки. Курсовите работи се предават в деня на съответната контролна работа и за тях няма поправка.
 • Всяка контролна работа се оценява с най-много 20 точки.
 • На всеки от изпитите през редовната, поправителната и ликвидационната сесия, студентът може да се яви за повишаване на точките както само на едната, така и на двете контролни работи. Единствено на изпита през ликвидационната сесия, студентът може да предпочете да се зачете само представянето му в деня на изпита (без точките от курсовите работи). 
 • Оформянето на крайната оценка става по следната скала:
Оценка Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. Добър 5 Отличен 6
Точки 0 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 70

Учебни материали

Резултати от курсови и контролни работи

 

Коментари

снимка на tpeneva

Контролната работа ще се проведе както следва:

- за спец. ИТМОМ - на 30.10.2017 г. (понеделник) от 14:15 часа във 2. аула; след контролната работа  ще има възможност за защита на курсовите работи;

- за спец. МИ - на 31.10. 2017 г. (вторник) от 15:15 часа в 547 к.з.; възможност за защита на курсовите работи ще има преди контролната -  от 14:00 часа в 443 каб. 

В Учебни материали е качена примерна тема за контролната работа. 

На 1.11 и 2.11 няма да имаме упражнения. 

снимка на tpeneva

Поради провеждане на семинар на ФМИ в периода 22-24 ноември, се налага да си вземем упражненията от тези дни по друго време:

- спец. ИТМОМ - 20.11 (понеделник) от 14:15 часа в 433 к.з. (вместо 22.11)

- спец. МИ - 21.11 (вторник) от 12:45 часа в 536 к.з. (вместо 23.11)

Втората контролна работа ще се проведе на 2.12 (събота) от 10:00 часа в 424 ауд.  

 

снимка на tpeneva

Всички материали от изпита на 05.12.2017 г. могат да се разгледат:

-- на 13.12.2017 г. (сряда) от 12:00 часа в каб. 443;

-- по време на консултацията, която ще бъде обявена преди поправителния изпит.

И на двете дати ще могат да се предават курсови работи, както и да се защитават вече предадените. 

снимка на tpeneva

На 17.12.2017 г. (неделя) от 11:00 часа в 443 каб. ще има консултация.

Заповядайте!

снимка на tpeneva

Всички материали от изпити могат да се разгледат на 20.12.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в 443 каб. Тогава могат да се предават и защитават и курсови работи.  

снимка на tpeneva

На 24.02.2018 г. (събота) от 10:00 часа в 424 ауд. ще се проведе извънреден изпит. Заповядайте!

снимка на tpeneva

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в каб. 443 ще се проведе извънреден изпит. 

За консултация - на 12.04.2018 г. (четвъртък), от 11:00 часа в каб. 443, или на 17.04.2018 г. (вторник), от 10:30 часа в каб. 443.