Диференциални уравнения - 2012/2013

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.
 5. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система. Метод на Лагранж.
 6. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система. Отделяне на реални решения. Квазиполиноми.
 7. Линейни системи. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система. Метод на Лагранж.
 8. Линейни системи с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения.

Литература

 1. Т. Генчев, Обикновени диференциални уравнения, София, 1991.
 2. Д. Байнов, Н. Казакова, Обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1987.
 3. А. Ф. Филипов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Москва, 1973.
 4. А. Захариев, К. Митов, Ръководство за решаване на задачи по обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1988.
 5. M. L. Abell, J. P. Braselton, Differential Equations with Mathematica, Academic Press, 1993.
 6. С. Гочева-Илиева, Система Mathematica

Оценяване

 • Съгласно учебния план на специалност Информатика, формата на оценяване е текуща оценка.
 • През триместъра ще се проведат две контролни работи (върху задачи и теория). Контролните работи ще се проведат през петата и десетата седмица на триместъра в часовете за упражнения. Всяка контролна работа се оценява с най-много 20 точки. При условие, че на всяка от контролните работи студентът има поне 5 точки, крайната оценка се получава по следната скала:
Оценка Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. Добър 5 Отличен 6
Точки 0 - 9 10 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 40

Учебни материали

Ново! Резултати от контролни работи
 

 

 

Коментари

снимка на tpeneva

Всеки вторник от 12:30 до 13:30 часа в 443 каб. ще има консултации по Диференциални уравнения. Заповядайте!

снимка на tpeneva

На 29.10.2012 г. (понеделник) от 15:15 до 17:15 часа в 443 каб. ще има извънредни консултации. Заповядайте!

снимка на tpeneva

На 30.10.2012 г. (вторник) в 424 ауд. ще се проведе първата контролна работа по следния график:

13:30 - 15:00 -  I група
15:15 - 16:45 - II група
17:00 - 18:30 - III група

Разпределението по групи е посочено във файла за домашните работи. Явяването с друга група става само по уважителни причини, след предварително съгласуване с преподавателя. 

В същия ден до 18:15 часа трябва да бъдат предадени и първите домашни работи.

снимка на tpeneva

За проверяване беше изтеглена ВТОРА задача.

снимка на tpeneva

На 13.11.2012 г. (вторник) от 12:15 до 13:15 часа в 443 каб. ще има консултация за преговор на хомогенните уравнения, линейните уравнения от първи ред и уравненията на Бернули.

снимка на tpeneva

На 20.11.2012 г. (вторник) от 12:15 до 13:15 часа в 424 ауд. ще има консултация за преговор на точните диференциални уравнения и уравненията, допускащи интегриращ множител.

снимка на tpeneva

На 27.11.2012 г. (вторник) от 12:15 до 13:15 часа в 424 ауд. ще има консултация за преговор на диференциалните уравнения, нерешени относно производната. 

снимка на tpeneva

На 30.11.2012 г. (петък) от 9:15 до 10:15 ч. в каб. 443 и на 04.12.2012 г. (вторник) от 12:15 до 13:15 ч. в 424 ауд. ще има консултации. 

На 04.12.2012 г. (вторник) в 424 ауд. ще се проведе втората контролна работа по следния график:

13:30 - 15:00 -  I група (до 1101261033 вкл.)
15:15 - 16:45 - II група (от 1101261034 до 1101261069 вкл.)
17:00 - 18:30 - III група (от 1101261071 вкл.)

Явяването с друга група става само по уважителни причини, след предварително съгласуване с преподавателя. 

В страницата на учебните материали е публикувана примерна тема за втората контролна работа. За упражнение може да решавате задачите в сборника на Филипов с номера 511-548, 575-581, 786-812, 826-845, 846-850.

снимка на tpeneva

На 17.12.2012 г. (понеделник) във 2. аула ще се проведе поправка на двете контролни работи. Предлагам следния график:

08:00 - 10:30 - студентите от фак. номер 0801261052 до фак. номер 1101261051 вкл.
10:45 - 13:15 - останалите студенти

Ранният час се налага, защото аулата е заета от 13:30 часа и на този ден друга свободна зала няма! 

Ако на някого този график не е удобен, много моля да се смени със студент от другата група и да ми пише на tpeneva@uni-plovdiv.bg за смяната. 

Всеки студент, независимо от броя на точките си, може да поправи както само една от двете контролни работи, така и двете контролни работи. Времето обаче е едно и също - 2 часа и 30 минути. Следващата възможност за поправка ще бъде на 06.01.2013 г., както е обявено в сайта на факултета. 

снимка на tpeneva

Публикувани са резултатите от Контролна работа №2. 

Всички, които желаят да си разгледат работите или оценките да им бъдат нанесени в книжките, могат да го направят на 11.12.2012 г. (вторник) от 9:15 до 9:45 в каб. 443 (преди изпита по КА). Ако някой не може да дойде по това време, но е доволен от получената оценка и няма да се явява за повишаване, моля да ми пише на tpeneva@uni-plovdiv.bg, за да нанеса оценката му в протокола. 

Весел 8-ми декември!

снимка на tpeneva

Публикувани са резултатите от поправката на 17.12.2012 г.

Всички, които желаят да си разгледат работите или оценките им да бъдат нанесени в книжките, могат да го направят на 05.01.2013  г. (събота) от 12:00 до 13:00 часа в каб. 443.  Тогава ще отговарям и на конкретни въпроси, свързани със задачите по диференциални уравнения.

Ако някой не може да дойде по това време, но е доволен от получената оценка и няма да се явява за повишаване, моля да ми пише на tpeneva@uni-plovdiv.bg, за да нанеса оценката му в протокола.

снимка на tpeneva

На 06.01.2013 г. (неделя) в 422 ауд. отново ще се проведе поправка на двете контролни работи по следния график:

09:00 - 11:30 - студентите от фак. номер 0801261052 до фак. номер 1101261051 вкл.
11:45 - 14:15 - останалите студенти

Ако на някого този график не е удобен, много моля да се смени със студент от другата група и да ми пише за смяната.

Всеки студент, независимо от броя на точките си, може да поправи както само една от двете контролни работи, така и двете контролни работи. Времето обаче е едно и също - 2 часа и 30 минути. 

снимка на tpeneva

Публикувани са резултатите от поправката на 06.01.2013 г.

Всички, които желаят да си разгледат работите или оценките им да бъдат нанесени в книжките, могат да го направят на 09.01.2013  г. (сряда) от 11:45 часа или на 11.01.2013 г. (петък) от 12:30 часа в каб. 443.

снимка на tpeneva

На 24.01.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа във 2. аула ще се проведе извънреден изпит по Диференциални уравнения.

снимка на tpeneva

Публикувани са резултатите от поправката на 24.01.2013 г.

Всички, които желаят да си разгледат работите и/или оценките им да бъдат нанесени в книжките, могат да го направят в приемното ми време всеки петък (без 01.02.2013 г.) от 12:30 до 13:30 в каб. 443.