Модели на реални процеси - 2018/2019

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.
 5. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система от решения. Метод на Лагранж.
 6. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения. Отделяне на реални решения. Квазиполиноми.
 7. Линейни системи. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система от решения. Метод на Лагранж.
 8. Линейни системи с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения.

Литература

 1. Т. Генчев, Обикновени диференциални уравнения, София, 1991.
 2. Д. Байнов, Н. Казакова, Обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1987.
 3. А. Ф. Филипов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Москва, 1973.
 4. А. Захариев, К. Митов, Ръководство за решаване на задачи по обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1988.
 5. Differential Equation Solving with DSolve, Wolfram Mathematica Tutorial Collection, Wolfram Research, 2008. 
 6. M. L. Abell, J. P. Braselton, Differential Equations with Mathematica, Academic Press, 1993.
 7. Сн. Гочева-Илиева, Въведение в система Mathematica, Европейска виртуална лаборатория по математика.
 8. С. Гочева-Илиева, Система Mathematica

Оценяване

 • Съгласно учебния план на специалност Информатика, формата на оценяване е текуща оценка. 
 • По време на триместъра ще бъдат зададени две курсови работи, които ще се състоят в самостоятелно решаване на задачи (с химикал, без система Mathematica). За всяка курсова работа студентът трябва да избере по един пример от всяка дадена задача. Курсовите работи се защитават пред преподавателя съответно през петата и десетата седмица от триместъра, в удобно за студентите извънучебно време. По време на защитата всеки студент тегли номер на задача и се провежда беседа с преподавателя само върху тази задача. Отлична защита се оценява с най-много 10 точки. Ако изтеглената задача липсва, курсовата работа се оценява с 0 точки. 
 • Задачите от курсовата работа могат да бъдат решавани по желание за допълнителни най-много 5 точки и с помощта на система Mathematica, като задачите в този случай може да са различни от задачите, решени без система Mathematica. Решените задачи се изпращат като файл с име факултетния номер на студента и разширение nb (т.е. ФАКУЛТЕТЕН_НОМЕР.nb) на имейл t.peneva@gmail.com, a в деня на защитата студентът трябва да защити и тази курсова работа. 
 • През триместъра ще бъдат проведени и две контролни работи (върху задачи и теория), съответно през петата и десетата седмица в часовете за упражнения. Всяка контролна работа се оценява с най-много 20 точки
 • Така през триместъра от курсовите работи и контролните работи всеки студент може да събере най-много 70 точки. Оценяването става по следната скала:
Оценка Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6
Точки 0-24 25-34 35-44 45-54 >54
 • На всеки от изпитите през поправителната и/или ликвидационната сесия всеки студент може да се яви за поправка на едната или на двете контролни работи. Поправка на курсовите работи не се допуска. На изпитите през поправителната и/или ликвидационната сесия студентът избира дали да се зачита само представянето му на този изпит, или да се вземат предвид натрупаните към момента точки. В случай че студентът избере да се зачита само представянето му в деня на изпита, скалата се променя както следва: Среден (3) - от 9 до 14 точки, Добър (4) - от 15 до 24 точки, Мн. добър (5) - от 25 до 34 точки, Отличен (6) - от 35 до 40 точки.

Учебни материали

Резултати от курсови и контролни работи

 

Коментари

снимка на tpeneva

Здравейте!

За целите на този курс ще прилагаме следното разделяне на подгрупи:
1а - 1001 - 1020
1б - 1021 - 1044
2а - 1045 - 1067
2б - 1068 - 1089
3а - всички останали.

снимка на tpeneva

На 26.10.2018 г. (петък) от 11:00 до 13:30 часа ще има консултации в 443. каб. Заповядайте!

снимка на tpeneva

Контролните работи ще се проведат на 29.10.2018 г. (понеделник) и 31.10.2018 г. (сряда) в часовете за упражнения, като всеки студент трябва да се яви с подгрупата си. Изключения се допускат по уважителни причини.

Курсовите работи ще се защитават на 30.10.2018 г. (вторник) в 541 к.з. по следния график:
1а - 10:00 - 10:45
1б - 10:45 - 11:30
2а - 11:30 - 12:15
2б - 12:15 - 13:00
3а - 13:00 - 13:45.

снимка на tpeneva

Упражненията на 2б подгрупа ще се провеждат в понеделник от 13:30 часа в 233 сем. зала. За останалите подгрупи няма промяна. 

снимка на tpeneva

На 20.11.2018 г. (вторник) от 09:45 до 11:15 ще има консултации в 443. каб. Заповядайте!

снимка на tpeneva

Консултации ще има на 30.11.2018 г. (петък) от 10:30 до 13:30 часа в 443 каб. 

Контролна работа #2 ще се проведe на:

- 03.12.2018 г. (понеделник) в 424 ауд.  за подгрупи 1a - от 12:15, 1б - от 14:00, 2а - от 15:45, 2б - от 17:30;
- 05.12.2018 г. (сряда) в 346 к.з. за 3а подгрупа.

Курсовите работи ще се защитават на 04.12.2018 г. (вторник) в 432 к.з. по следния график:

1а - 10:00 - 10:30
1б - 10:30 - 11:00
2а - 11:00 - 11:30
2б - 11:30 - 12:00
3а - 12:00 - 12:30.

Всеки студент трябва да се яви с подгрупата си. Изключения се допускат по уважителни причини, ако има свободно място в залата.

снимка на tpeneva

Поради провеждане на семинар на ФМИ, на 28.11.2018 г. (сряда) няма да имаме упражнения. Моля, студентите от 3а подгрупа да дойдат с някоя от другите подгрупи на 26.11.2018 г. (понеделник). 

снимка на tpeneva

Консултацията на 30.11.2018 г. (петък) може да започне малко по-късно от обявения час 10:30. Моля, да ме почакате пред каб. 443. Ще дойда възможно най-бързо.

снимка на tpeneva

На 10.12.2018 г. (понеделник) след 14:00 часа в 423 ауд. ще има извънреден изпит за повишаване на точките от двете контролни. Очаквайте подробности за организацията на изпита. 

снимка на tpeneva

Ако желаете да разгледате материалите от курсови и контролни работи №2 или да зададете последни въпроси по материала, може да го направите на 10.12.2018 г. от 12:00 часа в 443. каб. Също тогава, а и по-късно - по време на извънредния изпит от 14:00 часа в 423 ауд. - може да ми донесете книжката си за вписване на оценка. 

снимка на tpeneva

Извънредният изпит ще се проведе на 10.12.2018 г. (понеделник) в 423 ауд. по следния график (само началният час е сигурен): 

 • студентите с номера по-малки от 1056 - от 14:00 до 16:30 часа;
 • останалите студенти - от 16:30 до 19:00 часа.

Повишаване може да се прави на точките както на едната, така и на двете контролни работи. За всяка от двете контролни работи се взема максимумът. Ако на първата контролна контролна сте имали 10 точки, а на поправката изкарате 5 точки - остават 10; ако на поправката изкарате 15 точки - 10 се замества от 15. 

снимка на tpeneva

Публикувани са точките от извънредния изпит. Ако получената до момента оценка Ви удовлетворява, заповядайте на 17.12.2018 г. (понеделник) от 12:00 до 12:30 часа в каб. 443 за нанасяне на оценката. По същото време всички могат да разгледат изпитните си материали.

Обърнете внимание, че има допълнение в начина на оценяване на поправителния изпит на 03.01.2019 г., което дава възможност да се освободите от влиянието на курсовите работи при оценяването, в случай че това е във Ваша полза. 

снимка на tpeneva

На 19.01.2019 г. в 424 ауд. ще има извънреден изпит по следния график:

 • за студентите с факултетен номер от 1701261001 до 1701261055 - от 10:00 часа;
 • за останалите студенти - от 13:00 часа.