Модели на реални процеси - 2019/2020

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.
 5. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система от решения. Метод на Лагранж.
 6. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения. Отделяне на реални решения. Квазиполиноми.
 7. Линейни системи. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система от решения. Метод на Лагранж.
 8. Линейни системи с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения.

Литература

 1. Т. Генчев, Обикновени диференциални уравнения, София, 1991.
 2. Д. Байнов, Н. Казакова, Обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1987.
 3. А. Ф. Филипов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Москва, 1973.
 4. А. Захариев, К. Митов, Ръководство за решаване на задачи по обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1988.
 5. Differential Equation Solving with DSolve, Wolfram Mathematica Tutorial Collection, Wolfram Research, 2008. 
 6. M. L. Abell, J. P. Braselton, Differential Equations with Mathematica, 3rd edition, Elsevier Academic Press, 2004.
 7. Сн. Гочева-Илиева, Въведение в система Mathematica.

Оценяване

 • Съгласно учебния план на специалност Информатика, формата на оценяване е текуща оценка. 
 • През триместъра ще бъдат проведени две контролни работи (върху задачи и теория), съответно през петата и десетата седмица, в часовете за упражнения. Всяка контролна работа се оценява с най-много 20 точки
 • По време на триместъра ще бъдат зададени и две курсови работи, които ще се състоят в самостоятелно решаване на задачи (с химикал, без система Mathematica). Курсовите работи се защитават писмено по време на контролните работи. Отлично решена и защитена курсова работа се оценява с 10 точки. 
 • Задачите от курсовата работа могат да бъдат решени допълнително и с помощта на система Mathematica, като задачите в този случай може да са различни от задачите, решени без система Mathematica. Решените задачи се изпращат като файл с име факултетния номер на студента и разширение nb (т.е. ФАКУЛТЕТЕН_НОМЕР.nb) на имейл t.peneva@gmail.com, и се защитават пред преподавателя в удобно за студентите извънучебно време. Отлично решена и защитена курсова работа в този случай се оценява с 5 точки.
 • Така през триместъра от курсовите работи и контролните работи всеки студент може да събере най-много 70 точки. Оценяването става по следната скала:
Оценка Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6
Точки 0-29 30-39 40-49 50-59 60-70
 • На извънредния изпит на 17.12.2019 г. всеки студент може да се яви на поправка както само на едната, така и на двете контролни работи. Поправка на курсовите работи няма. Новите точки не се прибавят към вече заработените, а се взема максимумът на точките, получени на първата контролна работа и съответно максумумът на точките, получени на втората контролна работа. Те се прибавят към точките от курсовите работи и отново се прилага горната скала.
Пример. Ако през триместъра на първа контролна работа имате 5 точки, а на изпита на първата контолна работa имате 10 точки, то новите 10 точки заместват старите 5 точки. Ако на изпита имате 0 точки на първата контролна работа, то старите 5 точки се запазват. 
 • Освен горната схема, на изпитите през поправителната и ликвидационната сесия има още една възможност за оценяване - да се зачитат само точките в деня на изпита (без курсови работи). В този случай скалата за оценяване се променя: Среден (3) - от 10 до 14 точки, Добър (4) - от 15 до 24 точки, Мн. добър (5) - от 25 до 34 точки, Отличен (6) - от 35 до 40 точки. 

Учебни материали

Резултати от курсови и контролни работи

 

Коментари

снимка на tpeneva

Здравейте!

 • На 28 и 30 октомври, в часовете за упражнения, ще се проведе първата контролна работа.
 • В деня на контролната работа трябва да се предаде и Курсова работа 1, решена без Wolfram Mathematica (по един пример от всяка задача). Защитата на тази курсова работа ще се проведе по време на контролната работа. 
 • Курсова работа 1, решена с Wolfram Mathematica, трябва да се изпрати под формата на файл ФАКУЛТЕТЕН_НОМЕР.nb на t.peneva@gmail.com до 30 октомври (за всички групи). Времето и мястото за защита на тази курсова работа ще бъдат определени допълнително. 
 • Не се приемат курсови работи след определените крайни срокове. 
 • За целите само на този курс, прилагаме следното разпределение по подгрупи:
  • 1а - от 1801261001 до 1801261022;
  • 1б - от 1801261023 до 1801261043;
  • 2a - от 1801261044 до 1801261065;
  • 2б - от 1801261066 до 1801261086;
  • 3a - всички останали.
 • Всички студенти трябва да се явят на контролна работа със своята подгрупа (вж. разпределението по-горе). Изключения се допускат по уважителни причини, като в този случай Ви моля предварително да ме уведомите по имейл. 
 • На 17 и 24 октомври (четвъртък) от 13:30 часа в 443. каб. ще има консултации. Заповядайте!
снимка на tpeneva

Поради провеждане на семинар на ФМИ в периода 6-8 ноември 2019 г., се налагат промени в разписанието на учебните занятия. Вместо на 6 ноември, подгрупи 2б и 3а при гл.ас. Милена Петкова ще имат упражнения на 4 ноември (понеделник):

 • подгрупа 3а - 12:00-13:30 в 534 к.з.
 • подгрупа 2б - 13:30-15:00 в 536 к.з.
снимка на tpeneva

На 29.10.2019 г. (вторник) от 12:00 часа в 443 каб. ще има консултация.

снимка на tpeneva

Здравейте! 

Втората контролна работа ще се проведе в часовете за упражнения през десетата седмица, съответно в понеделник в 424 ауд. и в сряда в 346 к.з.

 • Всеки студент трябва да се яви с групата си, като се допуска явяване с друга група само по уважителни причини и при наличие на места в залата (в този случай моля да бъда уведомена предварително по имейл).
 • Преди контролната работа трябва да се предаде Курсова работа 2 (на хартия, без използване на Wolfram Mathematica). 
 • Курсова работа 2, решена с Wolfram Mathematica, трябва да се изпрати под формата на файл ФАКУЛТЕТЕН_НОМЕР.nb на t.peneva@gmail.com до 4 декември включително (за всички групи).
 • При проявен интерес от ваша страна (може и по имейл), възможност за КОНСУЛТАЦИИ и ЗАЩИТА на първата и втората курсова работа ще има на следните дати в 443 каб.:
  • 25 ноември (понеделник) от 13:30 до 14:30 часа
  • 26 ноември и 3 декември (вторник) от 12:00 до 13:30 часа
  • 28 ноември и 5 декември (четвъртък) от 13:30 до 14:30 часа 
  • 29 ноември и 6 декември (петък) от 11:30 до 13:30 часа
снимка на tpeneva

На 21.11.2019 г. няма да имам приемно време от 13:30 часа поради провеждане на Общо събрание на ФМИ по същото време. Заповядайте на някоя от посочените дати в предишния коментар.  

снимка на tpeneva

Здравейте!

На 10 декември няма да има извънреден изпит (той ще бъде на 17 декември - виж следващия коментар), но на 10 декември в 12:30 часа в каб. 443 ще може да разгледате контролните и курсовите работи от триместъра, както и да получите оценка в студентската книжка (ако сте доволни от нея).  

снимка на tpeneva

Здравейте!

На 17.12.2019 г. (вторник), ще има извънреден изпит за повишаване на оценката по Модели на реални процеси по следния график:

 • 9:30 ч., 423 ауд. - от 1701261085 до 1801261043;
 • 13:30 ч., 422 ауд. - всички останали.

Ще има възможност да поправите както само едната, така и двете контролни работи. Поправка на курсовите работи не се допуска.

 

снимка на tpeneva

Здравейте!

На 16.12.2019 г. (понеделник) от 12:00 часа в 443 каб. ще има консултация. Заповядайте!

снимка на tpeneva

Здравейте! 

Изпитът на 04.01.2020 г. ще се проведе в 422 ауд. по следния график:

 • от 9:00 - студентите с номера, по-големи от 1801261043,
 • от 12:30 - студентите с номера, по-малки от 1801261043.

Ако по уважителна причина не можете да се явите в указаното време, моля да ми пишете на t.peneva@gmail.com.

Ако желаете да разгледате изпитните си материали, на 03.01.2020 г. около 11 часа ще бъда във ФМИ. Ще има бележка на вратата на каб. 443 къде да ме търсите. 

Весела Коледа и Щастлива Нова година на всички! 

снимка на tpeneva

Здравейте!

Публикувани са резулатите от поправителния изпит на 04.01.2020 г. Следващата (и последна преди септември) възможност за явяване на изпит ще бъде на 31.01.2020 г. от 14:00 часа в 422 ауд.