Модели на реални процеси - 2020/2021 - задочно обучение

Обучението по тази дисциплина по програма трябва да бъде присъствено, но заради извънредната епидемична обстановка, студентите ще имат възможност да учат и дистанционно с помощта на видео лекции и упражнения, които ще бъдат публикувани в Google classroom с код k3zfryn. 

За регистрация използвайте само личния си имейл адрес, завършващ на @uni-plovdiv.bg (ако нямате такъв адрес, създайте го ТУК). 

Обръщам внимание, че когато сте в залата, ще очаквам правилно поставени маски на лицето през цялото време.

Kонспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения (уравнения в пълни диференциални). 
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.
 5. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система от решения. Метод на Лагранж.
 6. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения. Отделяне на реални решения. Квазиполиноми.
 7. Линейни системи. Детерминанта на Вронски. Фундаментална система от решения. Метод на Лагранж.
 8. Линейни системи с постоянни коефициенти. Конструиране на фундаментална система от решения.

Литература

 1. Т. Генчев, Обикновени диференциални уравнения, София, 1991.
 2. Д. Байнов, Н. Казакова, Обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1987.
 3. А. Ф. Филипов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Москва, 1973.
 4. А. Захариев, К. Митов, Ръководство за решаване на задачи по обикновени диференциални уравнения, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1988.
 5. Differential Equation Solving with DSolve, Wolfram Mathematica Tutorial Collection, Wolfram Research, 2008. 
 6. M. L. Abell, J. P. Braselton, Differential Equations with Mathematica, Academic Press, 1993.
 7. Сн. Гочева-Илиева, Въведение в система Mathematica, Европейска виртуална лаборатория по математика.