Актуално

Модели на реални процеси - 2018/2019 - задочно обучение

На 13.10.2018 г. (събота) от 10:00 часа в 443 каб. ще се проведе извънреден изпит по Модели на реални процеси и Математически анализ. За явяващите се на изпит по Модели на реални процеси, предаването на курсова работа с решена поне една задача е задължително. 

Комплексен анализ - 2017/2018/В

Конспект

 1. Комплексни числа. Редици и редове от комплексни числа.
 2. Множества от точки в комплексната равнина. Стереографска проекция.
 3. Функции на комплексна променлива. Непрекъснати функции. Производна на функция на комплексна променлива. Аналитични (холоморфни) функции.
 4. Необходими и достатъчни условия за диференцируемост (условия на Коши-Риман). Хармонични функции.
 5. Криви в равнината. Конформни изображения.
 6. Цяла линейна трансформация. Реципрочна трансформация. Дробно-линейна трансформация.

Математически анализ - 2017/2018/В

Конспект

 1. Множества. Реални числа. 
 2. Безкрайни редици. ​Ограничени и неограничени редици.  Граници и сходящи редици. Основни свойства на сходящите редици. Безкрайно малки и безкрайно големи редици. Монотонни редици. Неперовото число е
 3. Безкрайни редове. Сходящи и разходящи редове. Редове с неотрицателни членове. Признак на Лайбниц. Абсолютно и условно сходящи редове. Степенни редове. Област на сходимост на степенните редове.

Диференциални уравнения - 2017/2018

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в каб. 443 ще се проведе извънреден изпит. Заповядайте! 

За консултация - на 12.04.2018 г. (четвъртък), от 11:00 часа в каб. 443, или на 17.04.2018 г. (вторник), от 10:30 часа в каб. 443.

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).

Математически анализ - 2016/2017/В

Публикувани са резултатите от изпита на 27.06.2017 г.  

Конспект

 1. Множества. Множества от реални числа. Функции. Монотонни функции. Обратни функции. Обратни тригонометрични функции. Основни елементарни функции. 

Математически анализ 1 - 2016/2017

Конспект

 1. Реални числа. Принцип за непрекъснатост на реалните числа. Принцип на Коши-Кантор за вложените интервали. Принцип на Борел-Лебег за крайното покритие. Принцип на Болцано-Вайерщрас за точката на сгъстяване. Мощност на множеството на реалните числа. 
 2. Граница на редица от реални числа. Безкрайно малки и безкрайно големи редици. Основни свойства на сходящите редици - единственост на границата, сходимост на подредиците, ограниченост, граничен преход в неравенствата, теорема за междинната редица, действия със сходящи редици. 

Диференциални уравнения - 2016/2017

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения.  Интегриращ множител.
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Модели на реални процеси - 2016/2017

Конспект

 1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
 2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
 3. Точни диференциални уравнения. 
 4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Страници

Subscribe to Актуално