Актуално

Магията на простите числа (задочно) - 2012/2013

Конспект

  1. Разлагане на числата на прости множители. Алгоритъм на Евклид. Делимост на целите числа. Най-голям общ делител и най-малко общо кратно на няколко числа. Алгоритъм на Евклид и приложения. Основна теорема на аритметиката.
  2. Числови сравнения. Основни понятия. Свойства на сравненията.
  3. Прости числа и съвършени числа. Разпределение на простите числа. Решето на Ератостен. Съвършени числа. Числа  на Мерсен и Ферма.

Диференциални уравнения - 2012/2013

Конспект

  1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
  2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
  3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител.
  4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Страници

Subscribe to Актуално