Актуално

Диференциални уравнения - 2012/2013

Конспект

  1. Основни понятия. Приложение на диференциалните уравнения. Геометрично тълкуване на решенията на уравнението y’=f (x,y).
  2. Диференциални уравнения от първи ред, решени относно производната: с  разделящи се променливи, хомогенни, линейни, уравнения на Бернули.
  3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител.
  4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната. Уравнения на Лагранж и Клеро.

Страници

Subscribe to Актуално